FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

सचिवालय नागरिक वडापत्र

न्याय परिषद सचिवालयको नागरीक वडापत्र

सि.नं कार्य विबरण पेशगर्नु वा उपस्थित हुनुपर्ने शाखा/फाट पेशगर्नु पर्ने कागजातहरु लाग्ने दस्तुर पेश गर्ने समय जिम्मेवार अधिकारी गुनासो सुन्ने अधिकारी