FAQ
मिति २०७७।४।२७ गतेको जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना    

न्याय सेवा आयोग निर्णय

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७७।०४।०४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • नियुक्ति एवं पदस्थापना सम्वन्धी मिति २०७७।१।१४र २०७७।२।११ गतेको निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार संशोधित बढुवा नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।१२।०२ गतेको बैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।२।१४ गतेको सूचना
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०१।०८ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।०५ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>

 • मिति २०७५।११।२३ मा न्याय सेवा आयोगबाट भएका बढुवा पदस्थापन र सरुवा सम्वन्धी निर्णयहरु
  थप हेर्ने >>>